ประกันภัยรถยนต์


   ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถยนต์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ ประกัน 3+

   ประกันภัยอืนๆ

   บริการต่างๆ

   
ชื่อเข้าระบบ :
รหัสผ่าน :
 
สมัครสมาชิกใหม่
คปภ.
คปภ.
กรมพัฒณาธุรกิจการค้า
ตรวจสอบใบอนุญาต
ดาวน์โหลดเอกสาร ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง การชำระเงิน ก่อนตัดสินใจทำประกัน สินค้าขายดี ทำไมต้องเลือกเรา ค้นหาอู่ประกัน
 • ตัดบัตรฟรี..ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • เลือกรับส่วนลดเงินสด หรือ ผ่อนฟรี 0%
 • ฟรี..บริการจัดส่งทั่วประเทศ
 • คุ้มครองทันที
เรื่องน่ารู้ของ พรบ.

เรื่องน่ารู้ของ พรบ.

 • ผู้ที่กำลังขึ้นลงรถจากรถ หรืออยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ
 • คนเดินเท้า คนข้ามถนน
 • คนที่พักอาศัยอยู่ในบ้าน และประสบอุบัติเหตุเนื่องจากรถ

ค่าเสียหายคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

ค่าเสียหายเบื้องต้น จะจ่ายแก่ผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอ
พร้อมเอกสารใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
จะแยกจ่ายเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้.

ขั้นแรก 

จะจ่ายให้เป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ในวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท/คน 
ค่าปลงศพ 35,000 บาท/คน

ขั้นที่สอง 

จะจ่ายเมื่อมีสรุปผลคดี หรือมีคำพิพากษาของศาล ระบุว่าผู้ขับขี่รถคันที่ประกันภัยกับบริษัทฯ 
เป็นผู้ขับขี่รถโดยประมาทฯแล้วเท่านั้น บริษัทฯจึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
ในส่วนที่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นได้ โดย หากบาดเจ็บไม่สาหัส พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี 
จะสรุปผลคดีว่าใครขับขี่รถโดยประมาทฯ ผู้ขับขี่รถประกันต้องยอมรับสารภาพ 
และลงชื่อเป็นผู้ต้องหา แล้วเท่านั้น จึงจะจ่ายได้ หากบาดเจ็บสาหัสหรือตาย ต้องส่งฟ้องศาล 
ต้องพิพากษาว่าขับขี่รถโดยประมาทฯ และผู้ขับขี่รถประกัน ยอมรับสารภาพแล้ว 
หรือผู้ขับขี่รถประกัน ขับขี่รถโดยประมาทฯ มีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากผู้ขับขี่เสียชีวิตคดีอาญา
เป็นอันระงับแล้วเท่านั้น จึงจะจ่ายได้

ค่าเสียหายเบื้องต้น

 • กรณีบาดเจ็บแต่ไม่เสียชีวิต จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริง 
  ไม่เกิน 15,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิต จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าปลงศพไม่เกิน 35,000 บาท/คน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริง 
  ไม่เกิน 35,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิตโดยมีการรักษาพยาบาล จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริง
  ไม่เกิน 15,000 บาท และค่าปลงศพ 35,000 บาท รวมกัน ไม่เกิน 50,000 บาท/คน
 • ผู้ขับขี่รถโดยประมาทฯ มีสิทธิ์รับเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 
  15,000 บาท/คน ค่าปลงศพ 35,000 บาท/คนเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์รับค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากนี้

ค่าสินไหมทดแทน นอกจากได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว จะได้รับค่าสินไหมทดแทน(ส่วนเพิ่ม)เป็นดังนี้

 • กรณีได้รับบาดเจ็บ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว 
  ไม่เกิน 50,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิตโดยมีการรักษาพยาบาล จะได้รับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว 
  ไม่เกิน 200,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิตโดยไม่มีการรักษาพยาบาล จะได้รับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว 
  ไม่เกิน 200,000 บาท/คน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว 
  ไม่เกิน 200,000 บาท/คน

การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น

ผู้ประสบภัยหรือทายาท ต้องร้องของรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 180 วัน โดยขอรับได้ที่

 • บริษัทประกันภัย
 • สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ

เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหม

ก.ในกรณีเสียชีวิต
ข. ในกรณีบาดเจ็บ
ค.ในกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ

 

ก. ในกรณีเสียชีวิต

เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมในกรณีเสียชีวิต

 • คำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น บต.3 ซึ่งอนุโลมใช้ในกรณีร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน 
  (ส่วนเพิ่ม)ได้ด้วย
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจริง และใบรับรองแพทย์ (กรณีมีค่ารักษาพยาบาลด้วย)
 • ใบแจ้งค่ารักษาพยาบาล หรือ ใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล (กรณีมีค่ารักษาพยาบาลด้วย)
 • สำเนาบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต 
  ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
 • สำเนาใบชันสูตรพลิกศพของแพทย์ / รายงานแพทย์ / รายงานการตรวจศพ 
  ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
 • สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประสบภัย (ต้องตรงกับต้นฉบับจริงและทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจ 
  ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประจำตัว หรือสูติบัตรของผู้ประสบภัย และสำเนาทะเบียนบ้าน ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
  โดยทายาท (ในสำเนาทะเบียนบ้านต้องระบุว่า ตาย ตรงรายชื่อของผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต)
 • สำเนาบัตรประจำตัวและ สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยทายาท
 • สำเนาบัตรประจำตัว หรือใบอนุญาตขับขี่ ของผู้ขับขี่รถคันที่ประกันภัยกับบริษัทฯ 
  ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ขับขี่
 •  สำเนารายการจดทะเบียนของรถคันที่เอาประกันภัยกับบริษัทฯ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย
 •  สำเนาตารางกรมธรรม์ (ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ) ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
  โดยผู้เอาประกันภัย
 •  หากผู้ประสบภัยหรือทายาทไม่ได้มาดำเนินการเอง ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนก็ได้ 
  โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจต้นฉบับจริง พร้อมทั้งติดอากร 10 บาท และ สำเนาบัตรผู้มอบอำนาจ 
  และผู้รับมอบอำนาจ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร)

หมายเหตุ ทางบริษัทฯจะพิจารณาค่าสินไหมจ่ายเช็คในนามทายาทของผู้ประสบภัยเท่านั้น

ข.ในกรณีบาดเจ็บ

เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนในกรณีบาดเจ็บ

 • คำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น บต.3 ซึ่งอนุโลมใช้ในกรณีร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน (ส่วนเพิ่ม)ได้ด้วย
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจริง และใบรับรองแพทย์
 • ใบแจ้งค่ารักษาพยาบาล หรือ ใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี หรือรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานจากสถานีตำรวจ 
  (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)
 • สำเนาบัตรประจำตัว หรือสูติบัตรของผู้ประสบภัย (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ประสบภัยหรือทายาท)
 • สำเนาบัตรประจำตัว หรือใบอนุญาตขับขี่ ของผู้ขับขี่รถคันที่ประกันภัยกับบริษัทฯ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
  โดยผู้ขับขี่
 • สำเนารายการจดทะเบียนของรถคันที่เอาประกันภัยกับบริษัทฯ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาตารางกรมธรรม์ (ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ) ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย
 • หากผู้ประสบภัยหรือทายาทไม่ได้มาดำเนินการเอง ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนก็ได้ 
  โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ต้นฉบับจริง พร้อมทั้งติดอากร 10 บาท และ สำเนาบัตรผู้มอบอำนาจ 
  และผู้รับมอบอำนาจ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร)
 • หากเป็นการเบิกค่าสินไหมทดแทน(ส่วนเพิ่ม) และบริษัทฯ มีข้อสงสัย เกี่ยวกับการบาดเจ็บ การรักษา 
  บริษัทฯจะต้องขอ สำเนาประวัติการรักษา(เวชระเบียน) จากโรงพยาบาล 
  เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ดังนั้น ผู้ประสบภัยหรือทายาทต้องลงชื่อ ในหนังสืออนุญาต 
  ให้สถานพยาบาล เปิดเผยประวัติการรักษาได้ ในแบบฟอร์มตามที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาค่าสินไหมทดแทน จ่ายเช็คในนามของผู้ประสบภัย หรือทายาท
หรือผู้รับมอบอำนาจ

ค. ในกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ

 • ใช้เอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับการเบิกค่าสินไหมทดแทนกรณีบาดเจ็บทุกอย่าง
 • ถ่ายรูปของผู้ประสบภัยให้เห็นทั้งตัว และอวัยวะที่สูญเสีย หรือทุพพลภาพ
 • สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล(เวชระเบียน) ประทับตรา ร.พ.ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  โดยผู้มีอำนาจในการดำเนินการของโรงพยาบาล

หมายเหตุ ทางบริษัทฯจะพิจารณาค่าสินไหมจ่ายเช็ค ในนามของผู้ประสบภัย หรือทายาทเท่านั้น

ประกันภัยรถยนต์ |ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 | ประกันชั้น3 | ประกัน2พลัส | ประกัน3พลัส | พรบ.

 เว็บเพื่อนบ้าน |text link | banner link