ประกันภัยรถยนต์


   ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถยนต์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกันอัคคีภัย

   ประกันภัยอืนๆ

   บริการต่างๆ

   
ชื่อเข้าระบบ :
รหัสผ่าน :
 
สมัครสมาชิกใหม่
คปภ.
คปภ.
กรมพัฒณาธุรกิจการค้า
ตรวจสอบใบอนุญาต
ดาวน์โหลดเอกสาร ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง การชำระเงิน ก่อนตัดสินใจทำประกัน สินค้าขายดี ทำไมต้องเลือกเรา ค้นหาอู่ประกัน
  • ตัดบัตรฟรี..ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • เลือกรับส่วนลดเงินสด หรือ ผ่อนฟรี 0%
  • ฟรี..บริการจัดส่งทั่วประเทศ
  • คุ้มครองทันที
ประกันอัคคีภัย
ประกันอัคคีภัย
 ประกันอัคคีภัย คำแนะนำการเอาประกันภัย และการเรียกร้องสินไหมทดแทน -ประกันอัคคีภัย
การประกันภัยคือวิธีการป้องกันความเสียหายที่ไม่แน่นอนอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่การประกันภัยจะขาดประโยชน์ เมื่อไม่ได้รับความคุ้มครองตามที่ต้องการ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจเอาประกันภัย ขอให้ท่านพิจารณาความจำเป็น ประเภทและเงื่อนไขความคุ้มครองของการประกันภัย
คำแนะนำต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่เห็นความสำคัญ และกำลังพิจารณาเอาประกันภัยทรัพย์สินของตน
1. ความสำคัญของการเอาประกันอัคคีภัย
ความสูญเสียจากเพลิงไหม้ย่อมทำให้ผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน บางคนถือเป็นเรื่องเคราะห์ร้าย แต่บางคนถือเป็นประสบการณ์และจะหาทางป้องกัน
การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย จึงสามารถบรรเทาความเสียหายได้ระดับหนึ่ง เพราะลดภาระความเดือดร้อนด้านการเงินได้
2. ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ความคุ้มครองพื้นฐานของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จะคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้ในครัวเรือน
นอกจากความคุ้มครองพื้นฐาน ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถพิจารณาเลือกความคุ้มครองภัยเพิ่มพิเศษอื่นอีกได้ เช่นภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยภัยน้ำท่วม ภัยอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหว ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้าย ภัยไฟป่า และภัยต่อเครื่องไฟฟ้า
3. ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ หรือเอาประกันภัย
สัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง มีเงื่อนไขและสาระเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริษัทประกอบการจำนวนมาก จึงควรพิจารณาเลือกบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเป็นหลัก ปัจจัยต่อมาคือนโยบายการบริการหลังการขาย ความเอาใจใส่ของตัวแทนบริษัท หรือนายหน้าประกันภัย
4. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้
ตามหลักการประกันภัยทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยจะเอาประกันภัยได้นั้น หมายความว่าผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสีย เมื่อทรัพย์สินนั้นได้รับความเสียหาย ซึ่งก็คือเจ้าของทรัพย์สินนั่นเอง หรืออาจจะเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้รักษาทรัพย์ก็ได้
5. จำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสม
เงื่อนไขการรับประกันของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย มีเงื่อนไขอันหนึ่งว่าด้วยการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่าง ต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยการเสียหายตามส่วนทุก ๆ รายการ ผู้เอาประกันภัยจึงควรให้ความสำคัญในมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย แต่มิใช่เอาประกันเกินมูลค่าความเป็นจริง เพราะการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะชดใช้ตามความเสียหายที่เป็นจริง ณ.วันที่เกิดเหตุเท่านั้น
จำนวนเงินที่แนะนำให้เอาประกันภัย ไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง เพราะบริษัทจะคำนวณชดใช้ค่าสินไหมให้กับผู้เอาประกันภัยตามความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยตามเงื่อนไข
6. ขั้นตอนการขอเอาประกันอัคคีภัย
ในการขอเอาประกันอัคคีภัย เบื้องต้นให้ผู้ขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลในใบคำขอเอาประกันอัคคีภัยเสียก่อน ข้อมูลที่บริษัทต้องทราบประกอบด้วย
- ชื่อผู้ขอเอาประกันภัย ซึ่งต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน
- สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่ประสงค์ขอเอาประกันภัย
- การใช้สถานที่หรือประกอบกิจการประเภทใด ?
- ลักษณะสิ่งปลูกสร้างเป็นอย่างไร ?
- จำนวนเงินเอาประกันภัย และรายละเอียดทรัพย์สินที่ประสงค์ขอเอาประกันภัย ?
- ต้องการคุ้มครองภัยเพิ่มพิเศษ นอกเหนือจากความคุ้มครองพื้นฐานหรือไม่ ?
7. ตรวจสอบกรมธรรม์ ก่อนชำระเบี้ยประกันภัย
สัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ พึงพิจารณาว่ารายละเอียดถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งบริษัท หรือตัวแทนบริษัทแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน และกรมธรรม์ควรจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เพราะจำเป็นต้องใช้กรณีเกิดความเสียหายเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เมื่อได้รับสัญญากรมธรรม์ที่ถกต้อง ผู้เอาประกันภัยควรชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาอันควรเพื่อให้มีผลคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ทั้งนี้ให้ขอรับใบเสร็จเงินตามจำนวนเงินที่ชำระด้วย
การบริการสินไหมทดแทน-ประกันอัคคีภัย
เมื่อเกิดอุบัติเหตุเสียหายต้องปฏิบัติอย่างไร
เมื่อเกิดอุบัติเหตุเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งแผนกสินไหมของบริษัทรับประกันภัยหรือแจ้งผ่านสำนักงานสาขาบริษัททันที เพื่อแจ้งเกิดความเสียหายและขอคำแนะนำในการจัดการ บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหาย เมื่อสำรวจความเสียหายเสร็จจะรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมให้กับผู้เอาประกันภัย
 
 
ประกันอัคคีภัย
 

ประกันภัยรถยนต์ |ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 | ประกันชั้น3 | ประกัน2พลัส | ประกัน3พลัส | พรบ.

 เว็บเพื่อนบ้าน |text link | banner link